Skip to content

Symbolische schikkingen
“Sta in je kracht", dit is het kernthema voor deze 40-dagentijd 2017
Overal ter wereld  leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke levenomstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen.
Iets dat vanzelfsprekend vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar dat niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. Uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
In de teksten is gezocht naar een verbindend symbool. In een aantal teksten speelt de berg een  belangrijke rol. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is. Een berg is groot, machtig en sterk, straalt kracht uit, maar er is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke week zijn er drie schijven van een boom. In deze schijven is de kracht van een boom te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.


Zondag 5 maart/ 1e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Genesis 2 vers 15 – 3 vers 9; Matteüs 4: vers 1-11

Beide lezingen gaan deze zondag over verleiding en verzoeking; de vraag klinkt en blijft ook klinken: “Mens waar ben je?” In het evangelie ontmoeten we God in de mens Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.
De jaarringen van de boom geven de groeikracht aan, eventuele scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
Als symbool van verleiding zijn er gele bloemen in de schikking. De bloemen schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht


* - * -*-* -*

Zondag 12 maart/ 2e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Exodus 24 vers 12-18; Matteüs 17 vers 1-9

Mozes ontvangt de tien leefregels en Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte bloemen als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels ten leven
en
hemels licht
dat er zomaar
soms even
kan zijn
herinnering
die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht


* - * -*-* -*

Zondag 19 maart/ 3e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Exodus 17 vers 1-7; Johannes 4 vers 5-26 (42)

Jakobs volk wordt groot en sterk zoals eens beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en slechte tijden. De Samaritaanse vrouw  ontmoet Jezus bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet altijd recht verloopt. De rode bloemen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft. 

sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht


* - * -*-* -*

Zondag 26 maart/ 4e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: 1 Samuel 16 vers 1-13; Johannes vers 1-13 (14-25) 26-39

In de eerste lezing gaat het om het zien met het hart en niet om het uiterlijk.
Bijzonder hoe dan beschreven wordt hoe de jongste zoon van Isaï tot koning wordt gezalfd en daarbij wordt genoemd dat het om een knappe jongen gaat.
In het evangelie horen we hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der wereld is. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer, die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht


* - * -*-* -*

Zondag 2 april / 5e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Ezechiël 37 vers 1-14; Johannes 11 vers 1-4 (5-16)

Op deze zondag horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking dan ook bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
Levensgeest
Blaast kracht in

* - * -*-* -*

Zondag 9 april / 6e zondag van de 40-dagentijd / Palmzondag:
Lezingen: Jesaja 50 vers 4-7; Matteüs 21 vers 1-11

Op deze zondag horen we van de in-tocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking een gekleurde doek, deze ver- wijst naar de verschillende verwachtin- gen die leven onder de mensen, die staan te juichen langs de weg. Het groen geeft de zachte kracht weer en de rode bloemen vertellen over de nederigheid.

sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

* - * -*-* -*

Witte Donderdag, 13 april

Deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Jo- hannes staat daarbij centraal. De na-druk ligt op het dienen van de (A)ander. Bij de schikking brood en de beker en een schaal met bloemen, de stelen zijn gekruld, het gekrulde staat voor het in zichzelf gekeerd zijn van de leerlingen. Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij. Het touw erbij als voorbode van het verraad van Judas.

* - * -*-* -*


Goede Vrijdag, 14 april

Vandaag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het kruis is omwikkeld door prikkeldraad en een kleine kaars blijft branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

* - * -*-* -*


Stille Zaterdag, 15 april

In de schaduw van Jezus’ kruisdood lezen we het verhaal van de opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het groen in de schikking staat voor doorgaand leven.

* - * -*-* -*Zondag 16 april / Pasen

Lezingen: Exodus 14 vers 9-14; Johannes 20 vers 1-18 In het boek Exodus wordt verteld hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijdt en het voorgaat naar het Beloofde Land. In het gedeelte uit Johannes horen we de verwarring van de Paasmorgen. Het kan even duren voordat er herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om de ogen van hart, ogen van geloof en vertrouwen. In de schikking een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan
 
Advent en kerst 2016: De wereld omgekeerd.
Het thema voor de advent- en kerstschikkingen is gebaseerd op het gelijknamige lied van Huub Oosterhuis, lied 1001 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. 'De omgekeerde wereld'.
De mensen verlangen naar een wereld waar vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zijn. Dit thema kan worden gespiegeld aan het jaarthema ‘Wat bezielt je’ en aan het landelijk thema ‘Geloof-Hoop-Liefde.’ Centraal in de schikkingen komt een spiegel te staan, waarop scherven geplakt zijn. Naarmate we het kerstfeest naderen, zijn er steeds minder scherven.


Zondag 27  november 2016,  1e adventszondag
Jesaja beschrijft een visioen van vrede. In een tijd dat de vrede ver te zoeken is. Een omgekeerde wereld. Hij beschrijft een  mooie droom en zet mensen aan om naar die droom te leven. Jezus doet hetzelfde. Hij gaat nog een stap verder. De droom is een levensfilosofie geworden.
De spiegel geeft de gebrokenheid van het bestaan weer. Maar we zien ook weerspiegeld het licht dat niet dooft. Er zijn in de schikking weinig bloemen. Waar je alleen voor jezelf leeft zijn geen bloemen. Alleen waar het visioen werkelijkheid wordt, daar bloeit de aarde.

dromen van vrede
in een omgekeerde wereld
zien wat licht brengt
doen wat gedaan moet worden
heelheid in een gebroken wereld
Goede God
leer ons het visioen te levenZondag 4 december 2016,  2e adventszondag
De spiegel geeft de gebrokenheid weer maar ook de weerspiegeling van licht dat nooit dooft. Jesaja beschrijft een hoopvol visioen. In Jezus hebben mensen dit visioen herkend. Johannes roept op tot inkeer, omkeer, om dit visioen na te leven in het voetspoor van die na hem komt.
De omgekeerde wereld. De tijd dringt. De bijl ligt aan de wortel. Er is ook een schelp bij de spiegel. De schelp werd gebruikt bij het dopen. Het is het symbool voor wedergeboorte, omkeer en bezinning.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om goede vruchten
Goede God
in Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt
keer ons om naar zijn weg
Zondag 11 december 2016,  3e adventszondag
De woestijn zal bloeien. De wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie. Midden in die wildernis is een Heilige Weg die leidt naar Sion, de stad van vrede en van recht. De stad van God.
We moeten nog even geduld hebben en goede moet houden. In een wereld die anders wil. De omgekeerde wereld. De spiegel geeft al minder gebrokenheid weer.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet Gods rijk breekt door het donker
Goede God
versterk in ons de hoop
dat het kan, de wereld omgekeerdZondag 18 december 2016,  4e adventszondag
De profeet brengt een teken van hoop. De geboorte van het kind dat men Immanuel zal noemen is aanstaande. Ook Jozef krijgt het bericht van de aanstaande geboorte. Het doet hem wankelen. De omgekeerde wereld. De wereld van Jozef spat uiteen, weergegeven in een wolk van gipskruid. Maar de engel brengt Jozef op andere gedachten. Door de witte rozen in de spiegel zien wij dat verbeeld.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid de dag kleurt
Goede God
versterk in ons de droom van liefde die de wereld omkeert

Kerstfeest  zondag 25 december 2016
De bode brengt het goede nieuws. Het is feest! Het kind is geboren. Het jongetje is gezond en we noemen hem Jezus! In die zojuist geboren Jezus komt God de mensheid troosten en de boodschap van vrede brengen in een wereld van troosteloosheid. De omgekeerde wereld. Het licht breekt onstuitbaar door.
Jezus zal ook de laatste scherf van de spiegel wegnemen, en wij, wij mogen hem daarbij behulpzaam zijn.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel
Goede God, wij danken u
dat wij in Jezus het visioen van een omgekeerde wereld kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle gebrokenheid
 
Schikking startzondag 4 september
Vandaag is het de startzondag waarmee wij met elkaar een nieuw seizoen in gaan. De vorm geeft het gevoel van geborgenheid. De schikking geeft het schuilen, de trouw, de hartstocht, het vuur, en de liefde weer, die wij als gemeente met elkaar mogen ervaren. De veelkleurigheid van de bloemen symboliseert de kerk met een bezield kloppend hart.

Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt
wij loven je om
het vuur in onze ziel
de passie en de pijn
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.
 
Pinksterschikking 2016
Het vuur van Pinksteren
Iedereen kent de uitdrukking ‘in vuur en vlam staan….’.
De neerdaling van de Geest op de apostelen wordt weergegeven door vlammen. In Handelingen staat: “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.”

De liturgische kleur voor het feest van Pinksteren is ROOD. De kleur waarin het vurige karakter tot uitdrukking komt. Vuur verwarmt, verlicht. Het zet je in beweging.

De 7 kaarsen verwijzen naar de 7 te ontvangen gaven van de Geest:
Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde en Eerbied voor God.

Heilige Geest
Toen de dag gekomen was waren allen onder één dak.
Plotseling kwam, van hoog uit de hemel, een hevig geluid,
als van de wind die opsteekt en aankomt met stoten en
vlagen. En heel hun huis werd vol van die stem.
Vuur verscheen, in tongen neerdalend op ieder hoofd.
Zij werden vol van adem en kracht en spraken in vreemde
talen.
En allen die waren samengestroomd in die stad,
hoorden hen, en verstonden:
de taal van hun moeder, de naam van hun vader
de roep van vandaag en van gisteren en eeuwig
de stem van hun hart, hun ziel en verstand
het levende woord, de schreeuw van geboorte en dood
de schreeuw van de mensen.


(uit de bundel “Dan zal ik leven” van Huub Oosterhuis)
 
Symbolische schikkingen 40-dagentijd 2016
In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander met een hoofdletter. Naar God.  Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. En er is niet alleen de beweging van de mens naar de Ander. Er is ook een beweging andersom, van God naar de mens. In de verhalen die in  deze periode gelezen worden, komen deze beide aspecten naar voren.  Om die beweging vorm te geven zijn schoenen zichtbaar in de schikkingen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen en van zuiverheid.

Zondag 14 februari 2016 – 1e zondag 40-dagentijd -  Invocabit  (roept hij mij aan)

We beginnen de eerste zondag van de veertig dagen in de woestijn, waar Jezus wordt verzocht. De 40 tulpen symboliseren de 40 dagen waarvoor wij nu staan. Zij verwijzen naar de periode van inkeer, gebed en vasten naar het feest van Pasen toe.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
zijn weg van liefde blijkt zwaar
zoekend in de woestijn naar kracht
onder de druk van beproeving
God blijf waken, wees houvastZondag 21 februari 2016 – 2e zondag 40-dagentijd -  Reminiscere  (Gedenk)

Deze tweede zondag gaan we terug naar het  begin van het evangelie en horen we over het liefhebben van je vijanden. De lezing gaat over het liefdegebod, de grond voor mensen die de weg van Jezus willen volgen. De oproep klinkt om een stap verder te zetten. In de schikking is die vergaande liefde verbeeld. Die maakt het verschil. Die liefde maakt sterk maar tegelijk ook kwetsbaar.

Immers wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt... We zien hoe een bloem boven de anderen uitsteekt – dezelfde en toch zo anders – sterk en kwetsbaar.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
die ons zegt oneindig veel lief te hebben
en zo het verschil te maken
God open ons hartZondag 28 februari 2016 – 3e zondag 40-dagentijd – Oculi  (mijn ogen)

Op deze derde zondag bewegen wij ons naar Jeruzalem en zijn we getuige van het verhoor van Jezus. Vorige week ging het om het liefdegebod. Nu gaat het over wie Jezus is. Hogepriesters en schiftgeleerden vragen hem naar zijn identiteit. Om hun eigen gelijk te halen. Niet om een stap in zijn richting te zetten. Er is sprake van verharding en onwil.

De liggende bloemen verbeelden die onwil. Zal de witte bloem het redden. Hoe sterk is liefde?

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
Gevangen
deze zoon van God
waar is het recht?

wie doet een stap?
God, het is zo donker, laat de liefde bloeienZondag 6 maart 2016 – 4e zondag 40-dagentijd – Leatare  (verheug u)

Op deze vierde zondag gaat het over de farizeeër en de tollenaar, over verhogen en vernederen. Beiden gaan naar de tempel om God te aanbidden. In het gebed zet de één zich af tegen de ander. Wie zo overtuigd is van zijn eigen gelijk, kan geen stap meer naar anderen zetten. Die staat stil.

In de schikking zijn de houdingen  verbeeld als een rechtopstaande tak en als een gebogen tak. Maar bij God keert alles om. Wie gebogen was, mag nu rechtop gaan.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
eigenwaan zet geen stap naar de ander
wie zich buigt naar God komt in beweging
God, zet ons op onze voetenZondag 13 maart 2016 – 5e zondag 40-dagentijd – Judica (Doe mij recht)

Op deze vijfde zondag, lezen wij over Golgotha en horen wij het gesprek dat gevoerd wordt tussen de twee misdadigers en Jezus, hangende aan het kruis. In dat gesprek tussen Jezus is de ene misdadiger spottend. Hij keert zich van Jezus af. De andere neemt het voor Jezus op en spreekt zijn schuld uit.

In de schikking zien wij de drie kruizen verbeeld met de een, die zich van Jezus afkeert, en de ander die toenadering zoekt.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
spot sluit af
de roep om ontferming opent de hemel
God, ontferm uZondag 20 maart 2016 – 6e zondag 40-dagentijd – Palmarum  (palmpasen)

Op Palmzondag is er de intocht in Jeruzalem. Deze zondag vormt de overgang naar de stille week.

Jeruzalem is bijna bereikt. Jezus rijdt op een veulen naar de stad van vrede. De stenen in de schikking verbeelden de stenen van de stad. Maar Jezus huilt bij het zien van de stad, omdat in die stad van vrede, de vrede nog ver te zoeken is. De tranen in de schikking zijn verbeeld met parels. Vreugde en verdriet  mengen zich. Tussen de stenen glinsteren de tranen.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
juichen om de koning op een ezel
die komt redden
tranen vanwege vrede
die er nog niet zal zijn
God, sterk ons verlangen naar wat vrede brengtDonderdag 24 maart 2016 – Witte donderdag

De stille week begint met de uitnodiging om samen te komen eten aan de tafel van de Heer. Jezus zet een stap naar zijn leerlingen en dient ze. Hij nam de beker en het brood. In de schikking is dit symbolisch weergegeven.
Vrijdag 25 maart 2016 – Goede vrijdag

Vandaag staan we in de schikking stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven. Maar het is maar voor even.

Zaterdag 26 maart 2016 – Stille zaterdag

De stilte van deze zaterdag is te voelen. We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.

We horen het verhaal van de opstanding  en ervaren dat het donker niet het laatste woord heeft, maar het Licht.

Zondag 27 maart 2016 - Paaswake
Zondag 27 maart 2016 - Pasen

Op deze paasmorgen kan volop gevierd worden hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen. Twee leerlingen van Jezus gaan op weg naar Emmaüs. Er is verdriet en onbegrip. Op een gegeven moment komt er een derde persoon naast hen lopen, die hen uitlegt wat er in de Schrift staat. Dan als ze aan tafel zitten om samen te eten, herkennen ze Jezus als hij het brood breekt. Hij is de Opgestane Heer. Hij heeft een stap gezet naar hen. Dan komen ook zij weer in beweging en gaan terug naar Jeruzalem. In de schikking is verbeeld hoe we op weg gaan naar een muur van mensen.


Ga, zet een stap naar de Ander!  Naar mensen en naar God.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
onverwacht loopt hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen in het brood dat je deelt
God van leven, laat onze voeten blijven gaan naar de Ander.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 11

Activiteiten

Zoeken