Skip to content

“Sta in je kracht", dit is het kernthema voor deze 40-dagentijd 2017
Overal ter wereld  leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke levenomstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen.
Iets dat vanzelfsprekend vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar dat niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. Uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
In de teksten is gezocht naar een verbindend symbool. In een aantal teksten speelt de berg een  belangrijke rol. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is. Een berg is groot, machtig en sterk, straalt kracht uit, maar er is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke week zijn er drie schijven van een boom. In deze schijven is de kracht van een boom te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.


Zondag 5 maart/ 1e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Genesis 2 vers 15 – 3 vers 9; Matteüs 4: vers 1-11

Beide lezingen gaan deze zondag over verleiding en verzoeking; de vraag klinkt en blijft ook klinken: “Mens waar ben je?” In het evangelie ontmoeten we God in de mens Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.
De jaarringen van de boom geven de groeikracht aan, eventuele scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
Als symbool van verleiding zijn er gele bloemen in de schikking. De bloemen schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht


* - * -*-* -*

Zondag 12 maart/ 2e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Exodus 24 vers 12-18; Matteüs 17 vers 1-9

Mozes ontvangt de tien leefregels en Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte bloemen als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels ten leven
en
hemels licht
dat er zomaar
soms even
kan zijn
herinnering
die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht


* - * -*-* -*

Zondag 19 maart/ 3e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Exodus 17 vers 1-7; Johannes 4 vers 5-26 (42)

Jakobs volk wordt groot en sterk zoals eens beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en slechte tijden. De Samaritaanse vrouw  ontmoet Jezus bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet altijd recht verloopt. De rode bloemen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft. 

sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht


* - * -*-* -*

Zondag 26 maart/ 4e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: 1 Samuel 16 vers 1-13; Johannes vers 1-13 (14-25) 26-39

In de eerste lezing gaat het om het zien met het hart en niet om het uiterlijk.
Bijzonder hoe dan beschreven wordt hoe de jongste zoon van Isaï tot koning wordt gezalfd en daarbij wordt genoemd dat het om een knappe jongen gaat.
In het evangelie horen we hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der wereld is. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer, die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht


* - * -*-* -*

Zondag 2 april / 5e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Ezechiël 37 vers 1-14; Johannes 11 vers 1-4 (5-16)

Op deze zondag horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking dan ook bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
Levensgeest
Blaast kracht in

* - * -*-* -*

Zondag 9 april / 6e zondag van de 40-dagentijd / Palmzondag:
Lezingen: Jesaja 50 vers 4-7; Matteüs 21 vers 1-11

Op deze zondag horen we van de in-tocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking een gekleurde doek, deze ver- wijst naar de verschillende verwachtin- gen die leven onder de mensen, die staan te juichen langs de weg. Het groen geeft de zachte kracht weer en de rode bloemen vertellen over de nederigheid.

sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

* - * -*-* -*

Witte Donderdag, 13 april

Deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Jo- hannes staat daarbij centraal. De na-druk ligt op het dienen van de (A)ander. Bij de schikking brood en de beker en een schaal met bloemen, de stelen zijn gekruld, het gekrulde staat voor het in zichzelf gekeerd zijn van de leerlingen. Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij. Het touw erbij als voorbode van het verraad van Judas.

* - * -*-* -*


Goede Vrijdag, 14 april

Vandaag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het kruis is omwikkeld door prikkeldraad en een kleine kaars blijft branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

* - * -*-* -*


Stille Zaterdag, 15 april

In de schaduw van Jezus’ kruisdood lezen we het verhaal van de opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het groen in de schikking staat voor doorgaand leven.

* - * -*-* -*Zondag 16 april / Pasen

Lezingen: Exodus 14 vers 9-14; Johannes 20 vers 1-18 In het boek Exodus wordt verteld hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijdt en het voorgaat naar het Beloofde Land. In het gedeelte uit Johannes horen we de verwarring van de Paasmorgen. Het kan even duren voordat er herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om de ogen van hart, ogen van geloof en vertrouwen. In de schikking een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan
 

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken