Skip to content

Symbolische schikkingen


Liturgische Schikking Startzondag – 3 september 2017
THEMA: ‘ALS EEN LOPEND VUUR’

De vaasjes met vurige bloemen staan in diverse schoenen op een groen (kunst)gras.

Heel veel symboliek samengevat in één zin:
Vurige bloemen: de kleuren van vuur, bevlogenheid, enthousiasme
Diverse: de diversiteit binnen de gemeente wordt weergegeven met de verschillende schoenen. Ieder gemeentelid draagt op zijn eigen wijze bij aan het ‘lopend vuur’. En natuurlijk gaat niet iedereen dezelfde kant op.
Groen gras: groen is de liturgische kleur van de hoop en de ‘gewone’ diensten. Juist in het gewone leven mag het ‘lopend vuur’ zijn weg vinden. En dat hopen we het komende jaar met elkaar te ervaren.
 
Liturgische Schikking Afscheid Ontmoetingscentrum – 2 juli 2017
In de afgelopen jaren heeft de liturgische bloemschikgroep vele schikkingen gemaakt in De Bron en het Ontmoetingscentrum. Vandaag staat er een compilatie van symbolen en materialen die door de jaren heen zijn gebruikt. De schikkingen worden altijd op de liturgische kleur geschikt. De liturgische basiskleur groen komt altijd terug in gebruikte materialen, en niet in kleden of doeken. Vandaar dat vandaag de basiskleur groen extra zichtbaar is gemaakt boven alle schikkingen. Vanuit het groen komen de andere liturgische kleuren naar beneden in de schikkingen die voor bijzondere diensten zijn gemaakt.

Dopen
Op het doopvont ligt de Jakobsschelp ten teken dat God de Vader met je mee zal gaan wat er ook gebeurt. Er liggen parels in; wij zijn een parel in Gods hand. Verder staat er ook de in onze gemeente gebruikelijke witte geboorteroos. Om de roos ligt het gipskruid. De kleine bloemetjes laten zien dat gemeenteleden om de dopelingen heen staan. Het water stroomt naar beneden en maakt verbinding met de andere kerkelijke thema’s.

Advent en Kerst
Het thema voor Advent en Kerst in 2015 was “De hemel raakt de aarde”. In het gebogen bananenblad is dit zichtbaar gemaakt. En ook nu zien we dat de paarse kleur (van het kleed) van verwachten overgaat in het wit (de bloemen) van het feest.

Lijdenstijd en Pasen
“Sta in je kracht”: in de schijven is de kracht van een boom te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. Het Licht dat langzaam doorbreek in de lijdenstijd wordt zichtbaar doordat de liturgische kleur paars lichter wordt en verkleurd naar roze. Evt. De palmtakken zijn het teken van rechtvaardigheid en het zijn de takken die symbool staan voor de intocht van Jezus op zijn ezeltje. De tuin van bloemen laat ons de kracht van de opgestane Heer zien. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Pinksteren
“De Geest gaat de wereld rond”. Rood is de kleur van de Heilige Geest. In verschillende schikkingen is een wereldbol te zien geweest. De vlammen van Gods Geest (Gloriosa bloemen) verspreiden zich over de wereld en raken mensen aan, inspireren mensen. Een ieder mag zijn woord verstaan.

Startzondag
Elke jaar in september starten we met een nieuw jaar thema, waar ook de schikking dan op wordt gebaseerd. Verschillende symbolen zijn in de loop van de jaren gebruikt. De handen (vaak gesymboliseerd door grote bladeren maar vandaag  met gebogen ijzerdraad) staan voor met elkaar verbonden zijn, elkaar ontmoeten en samen vormgeven aan onze geloofsgemeenschap met elkaar en naar de wereld om ons heen.
De regenboog: de kleuren van de regenboog laten ons zien dat God steeds een nieuw begin met ons wil maken. In de regenboog laat God ons zijn verbond met ons zien.

Laatste Zondag Kerkelijk jaar – Eeuwigheidzondag – Zondag van de voleinding
Elke jaar ontsteken we de kaarsen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De kaars en Calla’s symboliseren deze mensen die we hebben moeten laten gaan. Om ons eigen verdriet te gedenken worden ook waxinelichtjes aangestoken, ieder met een eigen verhaal. Achter deze schikking staat een ster of een kruis ook als teken van het afscheid dat we van geliefden, familie en vrienden hebben moeten nemen.

Wie draagt ons en hoedt ons,
omarmt ons,
wie anders dan jij
Geest van God

 
Pinksteren 2017
(n.a.v. voorbeeld hervormd-ermelo 2010)
In Handelingen 2 vers 3 en 4

De anthuriumbloemen verwijzen door hun kleur en vorm naar de vlammen, de tongen van vuur en de Heilige Geest die wordt uitgestort.
De rode rozen (7 stuks) staan voor allen die ,vervuld met de Geest, de gave en de kracht ontvangen om dienstbaar te zijn en het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Het berengras en de Gerbera’s naar vier kanten geschikt verwijzen naar de vier windstreken waar het evangelie verkondigd moet worden.
 
“Sta in je kracht", dit is het kernthema voor deze 40-dagentijd 2017
Overal ter wereld  leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke levenomstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen.
Iets dat vanzelfsprekend vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar dat niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. Uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
In de teksten is gezocht naar een verbindend symbool. In een aantal teksten speelt de berg een  belangrijke rol. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is. Een berg is groot, machtig en sterk, straalt kracht uit, maar er is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke week zijn er drie schijven van een boom. In deze schijven is de kracht van een boom te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.


Zondag 5 maart/ 1e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Genesis 2 vers 15 – 3 vers 9; Matteüs 4: vers 1-11

Beide lezingen gaan deze zondag over verleiding en verzoeking; de vraag klinkt en blijft ook klinken: “Mens waar ben je?” In het evangelie ontmoeten we God in de mens Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.
De jaarringen van de boom geven de groeikracht aan, eventuele scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
Als symbool van verleiding zijn er gele bloemen in de schikking. De bloemen schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht


* - * -*-* -*

Zondag 12 maart/ 2e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Exodus 24 vers 12-18; Matteüs 17 vers 1-9

Mozes ontvangt de tien leefregels en Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte bloemen als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels ten leven
en
hemels licht
dat er zomaar
soms even
kan zijn
herinnering
die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht


* - * -*-* -*

Zondag 19 maart/ 3e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Exodus 17 vers 1-7; Johannes 4 vers 5-26 (42)

Jakobs volk wordt groot en sterk zoals eens beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en slechte tijden. De Samaritaanse vrouw  ontmoet Jezus bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet altijd recht verloopt. De rode bloemen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft. 

sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht


* - * -*-* -*

Zondag 26 maart/ 4e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: 1 Samuel 16 vers 1-13; Johannes vers 1-13 (14-25) 26-39

In de eerste lezing gaat het om het zien met het hart en niet om het uiterlijk.
Bijzonder hoe dan beschreven wordt hoe de jongste zoon van Isaï tot koning wordt gezalfd en daarbij wordt genoemd dat het om een knappe jongen gaat.
In het evangelie horen we hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der wereld is. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer, die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht


* - * -*-* -*

Zondag 2 april / 5e zondag van de 40-dagentijd:
Lezingen: Ezechiël 37 vers 1-14; Johannes 11 vers 1-4 (5-16)

Op deze zondag horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking dan ook bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
Levensgeest
Blaast kracht in

* - * -*-* -*

Zondag 9 april / 6e zondag van de 40-dagentijd / Palmzondag:
Lezingen: Jesaja 50 vers 4-7; Matteüs 21 vers 1-11

Op deze zondag horen we van de in-tocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking een gekleurde doek, deze ver- wijst naar de verschillende verwachtin- gen die leven onder de mensen, die staan te juichen langs de weg. Het groen geeft de zachte kracht weer en de rode bloemen vertellen over de nederigheid.

sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

* - * -*-* -*

Witte Donderdag, 13 april

Deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Jo- hannes staat daarbij centraal. De na-druk ligt op het dienen van de (A)ander. Bij de schikking brood en de beker en een schaal met bloemen, de stelen zijn gekruld, het gekrulde staat voor het in zichzelf gekeerd zijn van de leerlingen. Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij. Het touw erbij als voorbode van het verraad van Judas.

* - * -*-* -*


Goede Vrijdag, 14 april

Vandaag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het kruis is omwikkeld door prikkeldraad en een kleine kaars blijft branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

* - * -*-* -*


Stille Zaterdag, 15 april

In de schaduw van Jezus’ kruisdood lezen we het verhaal van de opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het groen in de schikking staat voor doorgaand leven.

* - * -*-* -*Zondag 16 april / Pasen

Lezingen: Exodus 14 vers 9-14; Johannes 20 vers 1-18 In het boek Exodus wordt verteld hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijdt en het voorgaat naar het Beloofde Land. In het gedeelte uit Johannes horen we de verwarring van de Paasmorgen. Het kan even duren voordat er herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om de ogen van hart, ogen van geloof en vertrouwen. In de schikking een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan
 
Advent en kerst 2016: De wereld omgekeerd.
Het thema voor de advent- en kerstschikkingen is gebaseerd op het gelijknamige lied van Huub Oosterhuis, lied 1001 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. 'De omgekeerde wereld'.
De mensen verlangen naar een wereld waar vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zijn. Dit thema kan worden gespiegeld aan het jaarthema ‘Wat bezielt je’ en aan het landelijk thema ‘Geloof-Hoop-Liefde.’ Centraal in de schikkingen komt een spiegel te staan, waarop scherven geplakt zijn. Naarmate we het kerstfeest naderen, zijn er steeds minder scherven.


Zondag 27  november 2016,  1e adventszondag
Jesaja beschrijft een visioen van vrede. In een tijd dat de vrede ver te zoeken is. Een omgekeerde wereld. Hij beschrijft een  mooie droom en zet mensen aan om naar die droom te leven. Jezus doet hetzelfde. Hij gaat nog een stap verder. De droom is een levensfilosofie geworden.
De spiegel geeft de gebrokenheid van het bestaan weer. Maar we zien ook weerspiegeld het licht dat niet dooft. Er zijn in de schikking weinig bloemen. Waar je alleen voor jezelf leeft zijn geen bloemen. Alleen waar het visioen werkelijkheid wordt, daar bloeit de aarde.

dromen van vrede
in een omgekeerde wereld
zien wat licht brengt
doen wat gedaan moet worden
heelheid in een gebroken wereld
Goede God
leer ons het visioen te levenZondag 4 december 2016,  2e adventszondag
De spiegel geeft de gebrokenheid weer maar ook de weerspiegeling van licht dat nooit dooft. Jesaja beschrijft een hoopvol visioen. In Jezus hebben mensen dit visioen herkend. Johannes roept op tot inkeer, omkeer, om dit visioen na te leven in het voetspoor van die na hem komt.
De omgekeerde wereld. De tijd dringt. De bijl ligt aan de wortel. Er is ook een schelp bij de spiegel. De schelp werd gebruikt bij het dopen. Het is het symbool voor wedergeboorte, omkeer en bezinning.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om goede vruchten
Goede God
in Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt
keer ons om naar zijn weg
Zondag 11 december 2016,  3e adventszondag
De woestijn zal bloeien. De wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie. Midden in die wildernis is een Heilige Weg die leidt naar Sion, de stad van vrede en van recht. De stad van God.
We moeten nog even geduld hebben en goede moet houden. In een wereld die anders wil. De omgekeerde wereld. De spiegel geeft al minder gebrokenheid weer.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet Gods rijk breekt door het donker
Goede God
versterk in ons de hoop
dat het kan, de wereld omgekeerdZondag 18 december 2016,  4e adventszondag
De profeet brengt een teken van hoop. De geboorte van het kind dat men Immanuel zal noemen is aanstaande. Ook Jozef krijgt het bericht van de aanstaande geboorte. Het doet hem wankelen. De omgekeerde wereld. De wereld van Jozef spat uiteen, weergegeven in een wolk van gipskruid. Maar de engel brengt Jozef op andere gedachten. Door de witte rozen in de spiegel zien wij dat verbeeld.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid de dag kleurt
Goede God
versterk in ons de droom van liefde die de wereld omkeert

Kerstfeest  zondag 25 december 2016
De bode brengt het goede nieuws. Het is feest! Het kind is geboren. Het jongetje is gezond en we noemen hem Jezus! In die zojuist geboren Jezus komt God de mensheid troosten en de boodschap van vrede brengen in een wereld van troosteloosheid. De omgekeerde wereld. Het licht breekt onstuitbaar door.
Jezus zal ook de laatste scherf van de spiegel wegnemen, en wij, wij mogen hem daarbij behulpzaam zijn.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel
Goede God, wij danken u
dat wij in Jezus het visioen van een omgekeerde wereld kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle gebrokenheid
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11