Skip to content

ZWO: doen we samen zo

Naar aanleiding van de ZWO-zondag begin 2012, ontstond - in samenspraak met een aantal gemeenteleden - dit nieuwe 'beleidsplan' van ZWO:

Doel:
De ZWO-commissie probeert de wens van de gemeente om projecten te ondersteunen in het kader van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken. Dit betekent dat de commissie:
•  Projecten selecteert
•  Fondsen werft (collectes en andere acties)
•  De gemeente op de hoogte brengt van de projecten die zij ondersteunen
Maar óók:
•  Bevordert dat de gemeenteleden het belang van ZWO volmondig onderschrijven
•  Bevordert dat de gemeenteleden zich betrokken voelen bij de projecten die zij ondersteunen.

Selectie projecten (structureel) op grond van:
•  Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen
•  Vereniging van People, Planet en Profit (dus goed rentmeesterschap)
•  Combinatie van projecten (of projectjes) dichtbij en ver weg.

Fondsenwerving d.m.v.:
•  Spaardoosjes via kindernevendienst
•  Collectes tijdens reguliere diensten, ZWO-diensten en veertig-dagen campagne
•  Kaarten en postzegeldoos in de kerk (inzamelen van postzegels en ansichtkaarten)

Communicatie over ZWO en projecten:
•  Onder andere door de zondagsbrief, ‘Over en Weer’ en website
•  Met elkaar in gesprek (bv door presentaties tijdens diensten of speciale avonden).

Samenstelling commissie/specifieke rollen:
•  Voorzitter (door twee deeltijd diakenen, de zgn. ZWO-diakenen)
•  Secretaris
•  Penningmeester
• Een of meer andere gemeenteleden op basis van persoonlijke betrokkenheid

Werkzaamheden van de commissie:
•  De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden afspraken gemaakt over de te organiseren activiteiten, de publiciteit en de financiën en worden projecten gekozen.
• We nemen actief deel aan de classicale ZWO-kaderavonden
• Het organiseren van twee of drie ZWO-diensten per jaar.
• Het organiseren van de veertig-dagen campagne in onze gemeente
•  Jongeren stimuleren zodat de ‘wereld van ver weg’ ook hun wereld is en dichtbij
•  Het -samen met de diaconie- bijeenbrengen van de afgesproken gelden (Missionair en Diaconaal Aandeel)
•  Verbinding van werkzaamheden in de gemeente met het werk van Kerk In Actie
• Het bij gelegenheid organiseren van voorlichtings- of bezinningsbijeenkomsten rond ZWO-thema's

Project in 2015:
Wordt binnenkort bekendgemaakt

Beleidswensen/-vragen:
• Actualisatie/specificatie criteria voor selectie van projecten (bij voorkeur mèt de gemeente)
• Naast informeren over projecten (d.m.v. zondagsbrieven e.d.), óók meer het gesprek aangaan over projecten
•  Naast continue aandacht voor fondsenwerving,  óók vergroten van betrokkenheid gemeenteleden bij ZWO-werk
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken